فیلمهای آموزشی جراحی لاپاراسکوپی

ترمیم لاپاراسکوپیک هرنی اینگوینال
ترمیم لاپاراسکوپیک هرنی اینگوینال

ترمیم لاپاراسکوپیک هرنی اینگوینال توسط دکتر دارابی

هرنیا توسط دکتر پازوکی به همراه دکتر دارابی
هرنیا توسط دکتر پازوکی به همراه دکتر دارابی

هرنیا توسط دکتر پازوکی به همراه دکتر دارابی

عمل جراحی گاسترکتومی توسط دکتر پازوکی به همراه دکتر کرمان ساروی
عمل جراحی گاسترکتومی توسط دکتر پازوکی به همراه دکتر کرمان ساروی

عمل جراحی گاسترکتومی توسط دکتر پازوکی به همراه دکتر کرمان ساروی

عمل جراحی تبدیل مش دور معده به مینی بایپس جناب آقای استاد پازوکی
عمل جراحی تبدیل مش دور معده به مینی بایپس جناب آقای استاد پازوکی

عمل جراحی تبدیل مش دور معده به مینی بایپس جناب آقای استاد پازوکی

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14   Next