نظرسنجی

موضوع : خدمات مرکز آموزش جراحی های لاپاروسکوپی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

موضوع : نحوه برگزاری و کیفیت دوره های آموزشی مرکز چگونه است؟

خیلی خوب خوب متوسط ضعیف

موضوع : کیفیت سایت مرکز را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی خوب خوب متوسط ضعیف